Proiect

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, prin sustinerea infiintarii a 38 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana a regiunii Sud Vest.

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin cresterea competentelor antreprenoriale in randul a 310 persoane, infiintarea de 38 de noi afaceri nonagricole in mediul urban, ce vor da un impuls economiei regionale, concomitent cu
cresterea cu minimum 76 a numarului de locuri de munca din regiune.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Investitia în formare profesionala si instruire (prin cursurile de formare antreprenoriala pentru 310 persoane, si prin stagiile de practica pentru 38 de persoane);
2. Intervenþia în domeniul acordarii de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial (pentru infiintarea si demararea activitatilor a 38 de afaceri);
3. Promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (prin crearea a minimum 76 locuri de munca);
4. Asigurarea asupra continuitatii si sustenabilitatii afacerilor infiintate (prin monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor, respectiv, prin vizite lunare la afacerile infiintate-144 de vizite in total);
5. Cresterea gradului de constientizare a actorilor economico-sociali relevanti in legatura cu importanta sustinerii noilor forme de organizare economica pentru dezvoltarea locala, respectiv, regionala, in vederea inregistrarii de progese in lant (prin 4 sesiuni de prezentare a afacerilor infiintate).

ACTIVITATI:
A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A2. FORMAREA ANTREPRENORIALA
A.2.1. Selectarea si informarea grupului tinta
A.2.2. Desfasurarea cursurilor de Competente antreprenoriale
– 310 persoane formate profesional in competente antreprenoriale
A.2.3. Selectarea planurilor de afaceri
– 38 de planuri de afaceri selectate pentru finantare
A.2.4. Efectuarea de stagii de practica
– 38 de acorduri privind desfasurarea stagiilor de practica (de la partenerii de practica);
A3. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE
3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat pentru infiintarea afacerilor
3.2. Infiintarea si demararea afacerilor
– 38 de afaceri infiintate
– minimum 2 locuri de munca/afacere create
3.3 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor
A4. MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE
4.1. Organizare de vizite in teritoriu
4.2. Organizare de sesiuni de prezentare a studiului privind mediul antreprenorial la nivel regional

Grup tinta
Va fi format din:
• 310 persoane (someri, persoane inactive, salariati etc.- exclus tinerii NEETs) cu vârsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta nonagricola in zona urbana a regiunii Sud Vest.
Dintre acestia:
– 200 de angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta;
– 110 someri si inactivi.
Din grupul þinta vor face parte atat femei, cat si barbati.
Persoanele din grupul tinta isi au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea Sud-Vest, regiune în care se implementeaza proiectul.
Nu vor face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.

ACTIVITATILE LA CARE VOR LUA PARTE MEMBRII GRUPULUI TINTA
• Activitati de formare în Competente Antreprenoriale: Toti cei 310 membri ai grupului tinta vor participa la un curs de Competente Antreprenoriale, cu durata de minimum 40 de ore, ce vizeaza urmatoarele obiective:
-Constientizarea principiilor si valorilor etice aplicabile în contextul managerial;
-Planificarea si organizarea activitatii propriei persoane si a activitatii angajatilor;
-Analiza strategica, identificarea prioritatilor si selectia optiunilor;
-Managementul timpului si al energiei (gestionarea volumului de munca);
-Capacitatea de a pune în practica idei, planuri si actiuni;
-Dezvoltarea abilitatilor de lider (Leadership);
-Studiul pietei, identificarea oportunitatilor existente si a surselor de finantare pentru dezvoltarea propriei afaceri;
-Întocmirea si interpretarea unui plan de afaceri.

Vor fi organizate grupe de formare în fiecare judet din regiunea de implementare(regiunea SUD-VEST).
• Posibilitatea aplicarii pentru o schema de finantare de máximum 40.000 euro. În cadrul prezentului proiect va fi dezvoltata o schema de finantare ce implica acordarea unor ajutoare de minimis de máximum 40.000 de euro pentru 38 de noi afaceri. Acordarea acestor ajutoare se va face în urma unui concurs de planuri de afaceri, ce va fi organizat în baza unei Metodologii elaborate în acest sens.
Cei 310 de membri ai grupului tinta au dreptul de a elabora planuri de afaceri si de a se înscrie în aceasta competitie.

CONDITII DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI TINTA
Poate deveni parte a grupului tinta orice persoana care:
a) Are vârsta de peste 18 ani împliniti în momentul înscrierii în grupul tinta;
b) Detine cetatenia UE cu domiciliul sau resedinþa legala în România, în unul din judetele regiunii de implementare a proiectului;
c) Este fie angajat (inclusiv persoana care desfasoara o activitate independenta), fie somer sau persoana inactiva;
d) Îsi exprima intentia de participare la activitatile proiectului;
e) Îsi exprima consimtamântul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada se va face cu Declaratia (pe proprie raspundere) de Consimtamânt cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal;
f) Declara ca nu a mai participat la un alt proiect finantat din fonduri nerambursabile cu aceleasi activitati precum cele din proiectul nostru;.
g) Îsi exprima intentia de a initia o activitate independenta nonagricola in zona urbana a regiunii de implementare a proiectului, in care va angaja minimum 2 persoane, ca urmare a participarii la activitatile proiectului;
h) Nu se incadreaza in categoria de Tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.

SELECTIA GRUPULUI TINTA
Procesul de selectie a grupului tinta va tine cont de urmatorii factori, având aceeasi importanta în procesul decizional:
– motivatia persoanei de a derula activitati antreprenoriale, reiesita din scrisoarea de intentie;
– intentia candidatilor de a initia afaceri nonagricole in regiunea de implementare;
– distributia geografica a candidatilor, pentru a asigura premisele favorabile crearii de minim doua noi afaceri în fiecare judet din aria de implementare a proiectului;
– distributia pe statut ocupational a candidatilor pentru a asigura participarea în cadrul activitatilor proiectului a mínimum 200 de angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta si a 110 someri sau inactivi;
-distributia pe sexe a candidatilor, pentru a asigura participarea atat a femeilor cat si a barbatilor la activitatile proiectului, conform celor asumate de catre Beneficiar si Parteneri prin cererea de finantare;
– intentia candidatilor de a infiinta o afacere a carei activitati sa se incadreze in una dintre cele de mai jos:
a) Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si sprijinirea dezvoltarii durabile (cel putin 10% din planurile de afaceri finantate)
b) Promovarea inovarii sociale (cel putin 10% din planurile de afaceri finantate)
c) Utilizarea si promovarea TIC (cel putin 25% din planurile de afaceri finantate)
d) Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/sau inovarii (cel putin 10% din planurile de afaceri finantate)

Toti candidatii care doresc sa faca parte din grupul tinta trebuie sa se înscrie, într-o prima etapa, on-line, prin intermediul adreselor de email puse la dispozitie de catre Beneficiar si Parteneri. Înscrierea consta în trimiterea unui CV si a unei scrisori de intentie.

DATE DE CONTACT: SC DBC SRL
PAUN DOINA
Tel/fax: 0250810322
E-mail: doina_vl@yahoo.com
www.dbc93.ro

FUNDATIA BASARAB
Adresa: Municipiul Curtea de Arges , str. Negru Voda , nr. 38 , judetul Arges , cod postal: 115300 , Romania
Tel/fax: 0745146779 – MARIANA MUSTATA
E-mail: ruxandra.stanica@power.ro
E-mail: mihai_mustata2000@yahoo.com

POWER NET CONSULTING SRL
Adresa: Municipiul Bucuresti , str. Bd. Constructorilor nr. 22 , bloc 20 , scara B , etaj 7 , apt. 97 , sector 6 , Bucuresti
Tel/fax: 0212019481/0212123934
E-mail:ruxandra.stanica@power.ro
www.power.ro

Comments are closed.